Úvodní stránka

 

 

 

Odborová organizace Odbory Obaly

 

Naše cíle jsou

  • Transparentní účet a veškeré finanční pohyby přístupné všem  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2102050809
  • Pravidelné revize účetnictví, revizní komisí 
  • Konference za účasti zástupce svazu Bohemia
  • Nechceme hromadit zbytečně finanční prostředky
  • Jasná pravidla odborové organizace přístupná všem
  • Názor členů nás zajímá a chceme jej znát, nebudeme nikomu bránit vyslovit vlastní názor nebo připomínky.
  • Budeme dodržovat stanovy 
  • Budeme se snažit dle možností zlepšit naše pracovní podmínky a tím prestiž celé firmy MODEL

 

Co jsou odbory a jejich vznik

O tom, co jsou odbory, jaké je jejich poslání a jakou plní funkci, koluje ve společnosti a zejména mezi mladými lidmi řada nesmyslů. Patří mezi ně například tvrzení, podle nichž jsou odbory jakýmsi státním orgánem financovaným z daní. Odbory jsou ve skutečnosti občanským sdružením, financovaným z členských příspěvků svých členů, tak jako rybářské či jiné spolky.

Dalším mýtem je, že jsou odbory jakýmsi nástrojem nebo prodlouženou rukou politických stran. Ve skutečnosti jsou odbory nezávislým a nepolitickým občanským sdružením, jehož cílem a smyslem je ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. Navzdory tomu, že odbory samy nevyvíjejí politickou činnost, musí v rámci své činnosti, kdy prosazují zájmy a práva zaměstnanců, komunikovat s vládními představiteli i s jednotlivými politickými stranami, což z nich ovšem nečiní politický subjekt.

Často bývá na odbory pohlíženo také jako na přežitek komunistického režimu, ale ve skutečnosti u nás sahá historie odborů daleko před období vlády komunistické strany (do 2. poloviny 19. století) a myšlenka odborového sdružování byla totalitním zřízením pouze zneužita.

 

Odborové hnutí má své počátky v dobách raného kapitalismu 19.století.Tehdejší dělníci velmi záhy zjistili, že v jednotě je síla a že za slušné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu je třeba bojovat.

Jako všude v Evropě mohly odborové organizace i v českých zemích (tehdejší Rakousko – Uhersko) navazovat na tradice podpůrných či vzdělávacích spolků a různá vystoupení, usilující o zvýšení mezd.

Například, roku 1862 vznikla nejstarší organizace českých typografů – Typografia a od roku 1865 Typografická beseda, která se již hlásila k úkolům odborového rázu. V listopadu 1867 vstoupil v platnost nový spolkový zákon, jenž povoloval zakládání spolků, avšak podle existující legislativy bylo organizování stávek nezákonné a organizátoři měli být potrestáni přísným vězením v délce osmi dnů až tří měsíců.

Za těchto okolností se svoboda vytvářet koalice stala základním požadavkem veškerých dělníků. Tento požadavek byl zároveň přijatelný i téměř pro všechny liberály. Po delším jednání byl 7. dubna 1870 vyhlášen koaliční zákon. Od tohoto data se mohly odborové organizace budovat jako legální,  a tak se 7. duben 1870 někdy dokonce považuje za den zrodu odborového hnutí v habsburské monarchii, tedy i v českých zemích.

V roce 1871 vzniká „Odborný spolek dělníků v železe a kovu“.

O dvacet let později, to byli právě kováci, kteří dali v roce 1896 podnět k ustavení největší sociálně demokraticky orientované odborové ústředně. A tak 31. ledna 1897 na svém I. sjezdu, konaném v karlínském hostinci U dvou hroznů v Palackého (dnes Křižíkově) ulici vzniká Odborové sdružení českoslovanské (po vzniku ČSR československé). Do nové centrály se začali sdružovat odborové spolky převážně z Čech, zatím co odborové organizace z Moravy a Slezska zůstaly věrné Vídni.

 

Protestní akce odborově i neodborově organizovaného dělnictva přispěly k vítězství československého odboje proti Rakousko – uherské monarchii. Převrat 28. října 1918 přinesl pro OSČ nové úkoly při budování státu. OSČ novou republiku jednoznačně podporovalo, stavělo se proti sociálnímu i národnímu extremismu, ze všech sil se ovšem také snažilo udržet sociální postavení zaměstnanců na přijatelné úrovni. OSČ se např. významně podílelo na všech zákonodárných iniciativách  v oblasti sociální politiky, jemu můžeme např. do značné míry vděčit právě za uzákonění osmi hodinové pracovní doby. V roce 1919 zásada jeden závod – jedna odborová organizace a v roce 1921 přijat zákon 330/1921 o závodních výborech...

Bohužel v roce 1923 dochází k vytvoření „rudých odborů“, vedených Gottwaldem. Po skončení druhé světové války se moci ujímají komunisti a v roce 1946 je přijat zákon 144/1946 Sb. o jednotné odborové organizaci s názvem ROH a přebrání jmění všech předchozích odborových organizací.

 

Současné odborové hnutí v českých zemích se formovalo na konci roku 1989 v odporu vůči té podobě, jakou odborům vtiskl totalitní režim. Tím zároveň navázalo na své starší tradice. Trvalou a nepominutelnou součástí dějin českého národa jsou totiž odbory již víc než 100 let.

Na začátku března 1990 proběhla jedna z nejdůležitějších událostí v dějinách našich odborů - mimořádný všeodborový - všesvazový sjezd, který po 45 letech položil základy odborové pluralitě.

 

Proč se stát členem odborové organizace ?

 

I když se dnes zdá, že odbory nic nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců), jsou odbory jedinou možností, jak lze zasahovat do pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání.

Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb, zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.

Odbory jsou mnohdy jedinou a poslední možností, jak zabránit zaměstnavateli, aby si dělal jen to, co on sám chce. Zkuste si představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů ( stagnace mezd, nerovné postavení, žádné benefity apod.) a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělali.

Chcete-li, aby odbory mohli udělat „co ještě neudělali“, přidejte se k početné skupině odborářů, zvýšíte tím šanci něčeho dosáhnout, protože tím výrazně posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.

Jedině odbory mohou vyjednat kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, správnou ergonomii, nebo poskytnou ochranu před neoprávněným propuštěním z práce a poskytnutí bezplatné právní pomoci apod.

Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině než jako jednotlivec. Příkladem nám může být Škoda Mladá Boleslav, 90% zaměstnanců je organizováno v odborech a proto dokáží prosadit tak vysoké mzdy, nadstandardní benefity a sociální podmínky. Vezměme si z nich příklad!

Možná si mnozí mladí lidé myslí, že odbory jsou přežitkem komunismu, pravdou je, že odborové hnutí má své počátky v dobách ranného kapitalismu 19. století. Ale to už je jiná kapitola.

 

 

Prezident  Theodore Roosevelt o členství v odborech.

„Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu.“

 

Informace na této stránce byli převzaty z webu http://www.odboryvaleo.cz